ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพืยง ปี 59

วันนี้ 14 ธันวาม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวกอบกุล อนันตกูล และนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเ...

ประชุมคณะกรรมการฯระดับอำเภอพิจารณากลั่นกรองฯโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯบรรเทาภัยแล้งปี58/59

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการฯระดับอำเภอพิจารณากลั่นกรองฯโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯบรรเทาภัยแล้ง...

รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ปี 2556 (รอบ 2)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ปี 2556 (รอบ 2) จากคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เมื่อว...

โครงการปลูกป่า อบจ.ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียวประจำปี 2556

วันที่ 7 สิงหาคม 2556 นายพิชิต พันธุ์วิไล เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกิจกรรมการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า อบจ.ร่วม...

ชี้แจงและจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 28 มีนาคม 2556 นางอนงรักษ์ บุญไกรสร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกชี้แจงและจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเก...

จัดฝึกอบรมโครงการวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

นายพิชิต พันธุ์วิไล เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอบ้าน จัดฝึกอบรมโครงการวิสาหกิจชุมชน ปี 2556 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ แหล...