ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ2561 หลักสูตร "ระบบการให้น้ำพืช

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ต้อนรับนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้าก...

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์พร้อมด้วยนายชุมพล บุญวิเศษและนายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำ...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ...

ร่วมงานพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ข้าวใหม่ปลามัน ข้าวโพดหวานพันธ์ุดี ครั้งที่ 3 2560

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีเปิดโครงการสืบส...

จัดเวทีประชุมการรวมกลุ่มแบบเกษตรแปลงใหญ่อ้อยประชารัฐ ตำบลโคกงาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ จัดเวทีประชุมการรวมกลุ่มแบบเกษตรแปลงใหญ่อ้อยประช...

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อแบบอย่าง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตำ

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านบ้านฝาง เป็นประธานทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อแบบอย่าง ตาม...

ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ แหล่งที่ 2 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ แหล่งที่ 2 อำเภอบ้านฝางโดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ...

บ้านฝาง ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ ระดับประเทศ ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ ระดับประเทศ ปี 2...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ...

เกษตรอำเภอประเมินแปลงผลผลิตข้าวในการประกวดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ปี 61

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ และคณะกรรมการฯโครงการ ลงพื้นที่ประเมินแปล...