ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561...

ติดตามสถานที่จัดอบรมพร้ออมเยี่ยมYoung Smart Farmer อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ นำนายวีระศักดิ์ ธิถา นวส.ชำนาญการ จากกลุ่มส่งเสริ...

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศพก.อำเภอบ้านฝาง ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ก...

การอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เปิดการอบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร การผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 8 มกราคม2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่างๆ รอบสัปดาห์ ณ...

ประชุมกลุ่มข้าวโพดเพื่อรักษามาตรฐาน การยกระดับมาตรฐานสินค้าและการให้บริการ

วันที่ 5 มกราคม 2561 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับมอบหมายจากนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประะชุมห...

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือน มกราคม 2561 เพื่อหารือข้อราชการ รว...

ขอพรและมอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เพื่อกราบขอพรและมอบกระเช้าเนื่องใ...

จัดอบรมเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน. ปี

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์พร้อมทีมนวส.ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุ...

สนง.เกษตรบ้านฝางร่วมกับภาคเอกชน จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังน

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 สนง.เกษตรบ้านฝางร่วมกับภาคเอกชน จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 แก่เกษตรกร...