ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรอำเภอร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านฝาง พร้อมจัดพิธีมอ...

ถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดแปลงใหญ่) ครั้งที่ 3

วันที่ 24 มกราคม 2561นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะและมอบแนวทางการพัฒนาแก่เกษตรกรจำนวน 50 ราย ในการถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเก...

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี2560/61 ตำบลโคกงามและโคร

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปล...

จัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ต่อเนื่อง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะพร้อมให้คำแนะนำแนวทางแก่เกษตรกรตำบลโคกงามและตำบลป่าหวายนั่งจำนวน 94 รายที่เข้าร่วมโคร...

สัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแกนนำกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรแกนนำจำนวน 20 ราย ร่วมสัมมนาเจ้...

ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อฯเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายประไพ คำสงค์ และนางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผล...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานฯประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานฯประจำสัปดาห์ (wm) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง เพื่อขับเคลื่อนงา...

รับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากคณะนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ รับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริ...

ร่วมต้อนรับและร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหว

วันที่ 19 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ และนายสุนันทาโรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับและร่วมโครงการปร...

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปล

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักย...