ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

อำเภอบ้านฝางเปิดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรุ่นที่ 2 คร

อำเภอบ้านฝางเปิดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรุ่นที่ 2 ครั้งที่1...

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ...

ตรวจเยี่ยมพร้อมแนะแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ บ้านดอนหัน หมู่ 11 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ...

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรอำเภอบ้านฝาง ปี 2557

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านก...

จัดปล่อยแตนเบียน เพื่อควบคุม/การระบาดของเพลี้ยแป้งในมันฯ

13 มกราคม 2559 เวลา10.00น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง และเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นพร้อ...

ร่วมเป็นเกียรติกับคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนดู่ ต.หนองบัวในการส่งมอบเมล็ดข้าวพันธุ์ดี กข6 เพื่อ

วันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา13.00น. นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ กษ.อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติกับคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนดู่ ต.หนองบัวในการส่...

การจัดอบรมเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559 กิจกรรมก

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านฝาง โดย นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเ...

อบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพืยง ปี 59

วันนี้ 14 ธันวาม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวกอบกุล อนันตกูล และนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเ...

ประชุมคณะกรรมการฯระดับอำเภอพิจารณากลั่นกรองฯโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯบรรเทาภัยแล้งปี58/59

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการฯระดับอำเภอพิจารณากลั่นกรองฯโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯบรรเทาภัยแล้ง...

รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ปี 2556 (รอบ 2)

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ปี 2556 (รอบ 2) จากคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เมื่อว...