ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่ากับกลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับความเ

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่ากับกลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร จำนว...

มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา ปี 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา ปี 2561 แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนว...

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอบ้านฝาง(อชก.) ครั้งที่

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบุญทันตา ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกอ...

เกษตรบ้านฝางร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม"โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพั...

ออกให้บริการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง โดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่และกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด...

อบรมถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงป

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ พบปะ ชี้แจงและมอบแนวทางในการอบรมถ่ายทอดความรู...

ร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ในโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมกลุ่มอาชีพ การปลูกข้าวโพ...

ติดตามตรวจสอบพื้นที่ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61

14 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ทุกตำบลติดตามตรวจสอบพื้นที่ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/6...

ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำสัปดาห์(WM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำสัปดาห์(WM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงานสำ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(พืชผัก) บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง (นายสมภาร บุราณ). ...