ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 61 ตำบลป่ามะนาว ของนาย...

ฝึกอบรมเกษตรกรการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 61

วันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกรการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 25...

จัดอบรบเกษตรกรกระนวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ศจช.เครือข่าย)

วันที่ 24 มีนาคม 2561 นายชุมพล บุญวิเศษ และนายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดอบรบเกษตรกรกระนวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช...

เกษตรบ้านฝางร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล กอ.รมน. ขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล กอ.รมน. ขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเ...

ร่วมทำบุญศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมทำบุญศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP อำเภอบ้านฝาง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน มีนา...

อบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร แก่ผู้ประสบภัยจากพายุเซินกา

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะพร้อมเปิดการอบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร ...

เกษตรบ้านฝางร่วมโครงการเสริมสร้าง ความรัก สามัคคี ระดับตำบล กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ พร้อมส่วนราชการ ร่วมโครงการเสริมสร้าง ความรัก สามัคคี ระดับตำบล กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์เ...

ดำเนินการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและผักสดตำบลโนนฆ้อง

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ และนายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พบปะกลุ่มเกษตรกรพร้อมดำเนินการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง (WM)

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง (WM) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมา...

เกษตรบ้านฝางร่วมจัดเวทีชุมชนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตรใน

นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้ง...