ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมร่วมเปิดจุดตรวจหลัก...

เกษตรอำเภอบ้านฝางพบชาวสวนยางพาราทึ่สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อำเภอ

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ให้กำลังใจ พร้อมให้คำชี้แนะแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราทึ่สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างคว...

เกษตรจังหวัดขอนแก่นทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์การระบาด การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้และโ

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช หลักสูตรการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโพ...

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตำบลโ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่...

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่2 / 2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่2 / 2561 ณ ห้องประชุมบุญทันตา ชั้...

เกษตรอำเภอบ้านฝางเปิดการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมพัฒนาเกษ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ชี้แนะแนวทางพร้อมเปิดการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษ...

ประชุมเฝ้าระวังและสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโ

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ รับคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพ...

ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอและเครือข่าย ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พบปะ ชี้แจงแนวทางพัฒนา ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัม...

ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ประจำปี2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ เป็นวิทยากรในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ป...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ติดตาม เฝ้าระวังศัตรูข้าวโพดหลังนา

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวังศัตรูข้าวโพดหลั...