ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตำบลลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรขอรับสิทธิ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหล

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกตำบลลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรขอรับสิทธิ์โ...

จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง เป็นวิทยากรหลักร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ในการจัดเวทีชุมช...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ในการชี้แจงงานและวางแผนการปฏิบัติงาน...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ในการชี้แจงงานและวางแผนการปฏิบัติงานส...

ประชุมคณะกรรมการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ระดับอำเภอและตำบล

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง โดยนายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เก...

ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์(ปลูกข้าวปลอดสาร)ปี 2562 ตำบลหนองบัว

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ (แทน นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ประธานคณะทำงาน )ประชุมคณะกรรม...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ (ศพก.) จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 ประจำปีงบประ

วันที่่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางอำเภอบ้านฝางให้การต้อ...

งานสัมมนารวมพลคนแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น

วันที่่ 11 มิถุนายน 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการและเกษตรกรแปลงใหญ่อำเภอบ้านฝางให้การต้อน...

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนท์เพื่อรับฟ...

ประชุมเตรียมการจัดสัมมนารวมพลคนแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น ปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการส่งเสริมระ...