ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สร้างการรับรู้ “การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤด

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ “การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”ตามโครงการสานพลังปร...

อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะพร้อมชี้แนะแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ...

เกษตรอำเภอบ้านฝางถ่ายทอดความรู้ในการอบรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 /2562

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให...

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตำบลโ

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วม...

ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน...

ต้อนรับกรมวิชาการเกษตรติดตามการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพด

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ต้อนรับวิทยากรจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารัก...

มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ขยายผลจากโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา ปี 2561

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ผลผลิตจากกองทุนเมล็ดพันธ์ุโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา ปี ...

อบรมเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ พร้อมเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ...

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรชาวสวนยางพาร

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มีพื้นที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบรับรองสิทธ...