ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 8 มกราคม2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่างๆ รอบสัปดาห์ ณ...

ประชุมกลุ่มข้าวโพดเพื่อรักษามาตรฐาน การยกระดับมาตรฐานสินค้าและการให้บริการ

วันที่ 5 มกราคม 2561 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับมอบหมายจากนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประะชุมห...

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือน มกราคม 2561 เพื่อหารือข้อราชการ รว...

ขอพรและมอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เพื่อกราบขอพรและมอบกระเช้าเนื่องใ...

จัดอบรมเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน. ปี

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์พร้อมทีมนวส.ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุ...

สนง.เกษตรบ้านฝางร่วมกับภาคเอกชน จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังน

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 สนง.เกษตรบ้านฝางร่วมกับภาคเอกชน จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 แก่เกษตรกร...

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ2561 หลักสูตร "ระบบการให้น้ำพืช

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ต้อนรับนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้าก...

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์พร้อมด้วยนายชุมพล บุญวิเศษและนายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำ...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ...

ร่วมงานพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ข้าวใหม่ปลามัน ข้าวโพดหวานพันธ์ุดี ครั้งที่ 3 2560

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีเปิดโครงการสืบส...