ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแกนนำกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรแกนนำจำนวน 20 ราย ร่วมสัมมนาเจ้...

ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อฯเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายประไพ คำสงค์ และนางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผล...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานฯประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานฯประจำสัปดาห์ (wm) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง เพื่อขับเคลื่อนงา...

รับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากคณะนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ รับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริ...

ร่วมต้อนรับและร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหว

วันที่ 19 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ และนายสุนันทาโรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับและร่วมโครงการปร...

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปล

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักย...

จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561...

ติดตามสถานที่จัดอบรมพร้ออมเยี่ยมYoung Smart Farmer อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ นำนายวีระศักดิ์ ธิถา นวส.ชำนาญการ จากกลุ่มส่งเสริ...

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศพก.อำเภอบ้านฝาง ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ก...

การอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เปิดการอบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร การผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ...