ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรบ้านฝางประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการวางแผนเตรี...

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการทำนาข้าว กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเห็ด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงค์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้จนท.นำกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุนชน จำนวน 5 กลุ่มที่ได้รับปัจจัยการผลิตในการ...

ส่งมอบปัจจัยการผลิตการผลิตโครงการอ้อยแปลงใหญ่ ปี 2561

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการร่วมกับกำนันสุทน นุบาล ประธานกลุ่มแปลงอ้อยประชารัฐพร้อมด้วยนายกิตติ อ่อนเหลา คณะกรรมการได้ ส่...

ร่วมรับการมอบนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 4 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ และนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการพั...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการวางแผนการ...

อบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2561 หลักสูตรจัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP ครั

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ให้กำลังใจและแนะนำแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 ราย ในโครงการอาสาส...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประกวดรพ.สต. ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง และคณะ พร้อมส่วนราชการ องค์กรท้องที่ ท้องถิ่นตำบลโนนฆ้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประกวด...

ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน(DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้...

บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart...

จัดอบรมเกษตรกรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูมันสำปะหลัง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางโดยนายประไพ คำสงค์ และนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาด...