ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ออกให้บริการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง โดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่และกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด...

อบรมถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงป

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ พบปะ ชี้แจงและมอบแนวทางในการอบรมถ่ายทอดความรู...

ร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ในโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมกลุ่มอาชีพ การปลูกข้าวโพ...

ติดตามตรวจสอบพื้นที่ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61

14 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ทุกตำบลติดตามตรวจสอบพื้นที่ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/6...

ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำสัปดาห์(WM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำสัปดาห์(WM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงานสำ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(พืชผัก) บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง (นายสมภาร บุราณ). ...

เกษตรอำเภอร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านฝาง พร้อมจัดพิธีมอ...

ถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดแปลงใหญ่) ครั้งที่ 3

วันที่ 24 มกราคม 2561นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะและมอบแนวทางการพัฒนาแก่เกษตรกรจำนวน 50 ราย ในการถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเก...

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี2560/61 ตำบลโคกงามและโคร

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปล...

จัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ต่อเนื่อง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะพร้อมให้คำแนะนำแนวทางแก่เกษตรกรตำบลโคกงามและตำบลป่าหวายนั่งจำนวน 94 รายที่เข้าร่วมโคร...