ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมทำบุญศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมทำบุญศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP อำเภอบ้านฝาง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน มีนา...

อบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร แก่ผู้ประสบภัยจากพายุเซินกา

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะพร้อมเปิดการอบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร ...

เกษตรบ้านฝางร่วมโครงการเสริมสร้าง ความรัก สามัคคี ระดับตำบล กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ พร้อมส่วนราชการ ร่วมโครงการเสริมสร้าง ความรัก สามัคคี ระดับตำบล กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์เ...

ดำเนินการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและผักสดตำบลโนนฆ้อง

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ และนายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พบปะกลุ่มเกษตรกรพร้อมดำเนินการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง (WM)

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง (WM) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมา...

เกษตรบ้านฝางร่วมจัดเวทีชุมชนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตรใน

นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้ง...

มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่ากับกลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับความเ

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่ากับกลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร จำนว...

มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา ปี 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา ปี 2561 แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนว...

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอบ้านฝาง(อชก.) ครั้งที่

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบุญทันตา ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกอ...

เกษตรบ้านฝางร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม"โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพั...