ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 / 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมชี้แจงและแสดงหลักฐานการดำเนินงานประกอบการประเมินผลการปฏิบั...

ถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการลด ละ เลิก ในการใช...

ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในทุกตำบลของอำเภอบ้านฝาง....

ร่วมประชุมกำนดแนวทางขับเคลื่อนและเลขานุการโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ และนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมขับเ...

อำเภอบ้านฝาง จัดประชุม Operation Team (OT)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 อำเภอบ้านฝาง จัดประชุม Operation Team (OT) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรกรกับพื้...

ร่วมดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ออกร่วมดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ทุกตำบลขอ...

ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 61 ตำบลป่ามะนาว ของนาย...

ฝึกอบรมเกษตรกรการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 61

วันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกรการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 25...

จัดอบรบเกษตรกรกระนวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ศจช.เครือข่าย)

วันที่ 24 มีนาคม 2561 นายชุมพล บุญวิเศษ และนายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดอบรบเกษตรกรกระนวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช...

เกษตรบ้านฝางร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล กอ.รมน. ขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล กอ.รมน. ขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเ...