ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามปัจจัยการผลิตก้อนเห็ดภูฏานแก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ติดตามการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏาน จำนวน 5000 ก้อน ร...

ติดตามปัจจัยการผลิตอ้อยแปลงใหญ่ประชารัฐ อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ติดตามการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยจำนวน 200 กระสอบ ร่วมกับคณะกรรม...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝางประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญตามนโยบาย...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า 1 รุ่นที่ 4 ตำบ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่ง...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า 1 รุ่นที่ 3 ตำบล

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่ง...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านฝาง 2 รุ่นที่ 1 ตำบลบ้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่ง...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามและเตร...

ร่วมการจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลวเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโนนฆ้องเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมต...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ตำบลป่ามะนาว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสร...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่ 3

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส...