ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการวางแผนการ...

อบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2561 หลักสูตรจัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP ครั

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ให้กำลังใจและแนะนำแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 ราย ในโครงการอาสาส...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประกวดรพ.สต. ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง และคณะ พร้อมส่วนราชการ องค์กรท้องที่ ท้องถิ่นตำบลโนนฆ้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประกวด...

ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน(DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้...

บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart...

จัดอบรมเกษตรกรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูมันสำปะหลัง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางโดยนายประไพ คำสงค์ และนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาด...

บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Sma...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝางและประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝางและประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมชั้น ...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั

วันที่ 27 เมษายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมตามโครงการ...

ส่งมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 ,มะลิ 105 ,ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและเชื้อราไตรโครเดอร์มา ให้แก่...