ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเฉพาะกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเฉพาะกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมเร่งด่วนในโครงการเสริมสร้างร...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2561 ตำบลป่าหวายนั่ง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว และคณะ อบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเก...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2561 ตำบลโคกงาม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว และคณะ อบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเก...

รับฟังคำชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมงบเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนางธัญญรัตน์ ทีสุกะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนางสาวสมพร ผาบสิมมา เจ้าพนักงาน...

ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 22 พฤษภาคม 61 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พ...

อบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลบ้านฝาง

วันที่ 22 พฤษภาคม 256นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ พร้อมคณะ อบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นและปรั...

เกษตรบ้านฝางประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการวางแผนเตรี...

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการทำนาข้าว กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเห็ด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงค์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้จนท.นำกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุนชน จำนวน 5 กลุ่มที่ได้รับปัจจัยการผลิตในการ...

ส่งมอบปัจจัยการผลิตการผลิตโครงการอ้อยแปลงใหญ่ ปี 2561

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการร่วมกับกำนันสุทน นุบาล ประธานกลุ่มแปลงอ้อยประชารัฐพร้อมด้วยนายกิตติ อ่อนเหลา คณะกรรมการได้ ส่...

ร่วมรับการมอบนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 4 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ และนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการพั...