ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผ่านสื่อวิทยุชุมชนอำเภอบ้านฝาง FM 95.50 MHZ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผ่านสื่อว...

เกษตรบ้านฝางออกให้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.สัญจร)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรออกให้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบ...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการวางแผนการปฏิบัติงาน...

เกษตรบ้านฝางออกให้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.สัญจร)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรออกให้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบ...

ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก นวส.ชำนาญการ รักษาการเกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับรองอธ...

เกษตรบ้านฝางร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก นวส.ชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเวทีแลกเปลี่...

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการเกษตรผ่านสื่อวิทยุชุมชนอำเภอบ้านฝาง FM 95.50MHZ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการเกษตร...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 62

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎ...

ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมกลุ่มข้าวโพดข้าวเหนียวหนองบัว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางธัญญลักษณ์ สร้อยวิเชียร นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร...

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตำบลโ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นำโดยนายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงก...