ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมประจำสัปดาห์(wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์(wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการร่วมวางแผนการปฏิ...

อบรมโครงการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกดั่งตำ...

ตรวจสอบสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็ง...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ลงพื้นที่มอบแนวทางในการอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรม...

อบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกร ผักอินทรีย์ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งเกษตรอินท

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะพร้อมมอบแนวทางการพัฒนา และมอบหมายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้ด้านมาตรฐาน ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับอำเภอและระดับตำบล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำม...

ร่วมประชุมงานประจำปี อำเภอบ้านฝาง ปี 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานบุญคูณลาน ...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านฝาง บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝางสำนักงานเกษตรอำเภ...

สศก.กรุงเทพฯ ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 60

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่อำเภอบ้านฝางในการสัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 5 ...

ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ (dm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน(dm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการร่วมวางแผนการปฏิบัต...