ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมการแจกปัจจัยการผลิตในโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมการแจกปัจจัยการผลิตในโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 อำเภ...

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน...

ประชุมพิจารณาและอนุมัติโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานตามนโยบายรั...

พิธีมอบปัจจัยการผลิต"โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ " ปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านฝาง

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิต"...

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโคกงาม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงพร้อมให้กำลังใจเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมการจัดเวทีประชาค...

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเห

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ประชาสัมพันธ์ ให้กำลังใจและชี้แจงรายละเอียด ในการจัดเวทีประชาคมโครงการเสริมสร้างราย...

นายอำเภอบ้านฝาง มอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ ตำบลป่าหวายนั่ง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านก...

เกษตรจังหวัด ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ตำบลป่าหวายนั่ง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พบปะให้กำลังใจเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการ...

เกษตรจังหวัด ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ตำบลโคกงาม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พบปะให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด...