ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรอำเภอบ้านฝางประชุมชี้แจงโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาแก่กลุ่มเกษตรกร

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์เกษตรอำเภอบ้านฝางประชุมชี้แจงโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่...

เกษตรบ้านฝางประชุมประจำสัปดาห์ WM

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการปฏิบัต...

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐตา

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเ...

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐตา

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเ...

เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมเกษตรอำเภอ กรณีพิเศษ

วันที่ 10 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมเกษตรอำเภอ กรณีพิเศษ เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและเปิดโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด

วันที่ 9 กันยายน 2561 นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและเปิดโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการเลี...

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจจิตอาสาคืนผืนป่าให้ชุมชน ตำบลโนนฆ้อง

วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหรือ ศบกต. ตำบลโนนฆ้อง และภาคส่วนภาคีเครือข่าย จั...

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team,OT) ครั้งที่ 3

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบุญทันตา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่...

ร่วมการประชุมซักซ้อมแผนงานการฝึกอบรมตามโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เ

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมซักซ้อมแผนงานการฝึกอบรมตามโครงการสร้างการรับรู้การ...

อบรมวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ให้กับผู้ได้รับมอบหมายในการทำบัญช

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ชี้แจงและเปิดการอบรมวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ใ...