ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า 2 รุ่นที่ 1 ตำบ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ติดตามโครงการอ้อยประชารัฐและโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ติดตามแปลงเรียนรู...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรฯ ชุมชนบ้านเหล่า 2 รุ่นที่ 1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนตำบลโนนฆ้อง รุ่นที่ 1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทัก...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโคกงาม รุ่นที่ 1 ตำบลโคกงา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส...

เกษตรอำเภอร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาส...

ติดตามปัจจัยการผลิตก้อนเห็ดภูฏานแก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ติดตามการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏาน จำนวน 5000 ก้อน ร...

ติดตามปัจจัยการผลิตอ้อยแปลงใหญ่ประชารัฐ อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ติดตามการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยจำนวน 200 กระสอบ ร่วมกับคณะกรรม...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝางประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญตามนโยบาย...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า 1 รุ่นที่ 4 ตำบ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่ง...