ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมรับการมอบนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนรอบที่ 4 อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ และนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการพั...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการวางแผนการ...

อบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2561 หลักสูตรจัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP ครั

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ให้กำลังใจและแนะนำแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 ราย ในโครงการอาสาส...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประกวดรพ.สต. ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง และคณะ พร้อมส่วนราชการ องค์กรท้องที่ ท้องถิ่นตำบลโนนฆ้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประกวด...

ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน(DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้...

บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart...

จัดอบรมเกษตรกรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูมันสำปะหลัง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางโดยนายประไพ คำสงค์ และนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาด...

บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Sma...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝางและประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝางและประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมชั้น ...

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั

วันที่ 27 เมษายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกร่วมจัดเวทีประชาคมตามโครงการ...