ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบปัจจัยการผลิต"โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ " ปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านฝาง

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิต"...

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโคกงาม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงพร้อมให้กำลังใจเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมการจัดเวทีประชาค...

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเห

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ประชาสัมพันธ์ ให้กำลังใจและชี้แจงรายละเอียด ในการจัดเวทีประชาคมโครงการเสริมสร้างราย...

นายอำเภอบ้านฝาง มอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ ตำบลป่าหวายนั่ง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านก...

เกษตรจังหวัด ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ตำบลป่าหวายนั่ง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พบปะให้กำลังใจเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการ...

เกษตรจังหวัด ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ตำบลโคกงาม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พบปะให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด...

เกษตรจังหวัด ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ตำบลหนองบัว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ พบปะและให้กำลังใจเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ในการจัดเวทีชุมชนโครงการเสริ...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า 2 รุ่นที่ 3 ตำบ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านฝาง 2 รุ่นที่ 4

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่...

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโคกงาม รุ่นที่ 3

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและ...