ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษต...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตำบลหนองบัว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสร...

คัดเลือกเกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ในนามประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปร...

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรสำนัก...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยสารวัตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเพื่อชี้...

ร่วมประชุมส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมส่วนราชการประจำเดือน ณ ห้องประชุม บุญทันตาชั้น 2 โดยนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำ...

รับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส. ชำนาญการ พร้อมนางสาวสมพร ผาบสิมมา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการรายงานการผลิตทางก...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการดำเ...

ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จากสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานซึ่งพบ...