ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานตามนโยบาย...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลป่ามะนาว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้า...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ครั้งที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ พร้อมจนท. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรร...

อบรมการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะ อบรมการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเก...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะ ออกร่วมให้บริการในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่...

ประชุมเฉพาะกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเฉพาะกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมเร่งด่วนในโครงการเสริมสร้างร...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2561 ตำบลป่าหวายนั่ง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว และคณะ อบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเก...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2561 ตำบลโคกงาม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว และคณะ อบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเก...

รับฟังคำชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมงบเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนางธัญญรัตน์ ทีสุกะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนางสาวสมพร ผาบสิมมา เจ้าพนักงาน...

ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 22 พฤษภาคม 61 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พ...