ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเฝ้าระวังและสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโ

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ รับคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพ...

ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอและเครือข่าย ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พบปะ ชี้แจงแนวทางพัฒนา ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัม...

ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ประจำปี2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ เป็นวิทยากรในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ป...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ติดตาม เฝ้าระวังศัตรูข้าวโพดหลังนา

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวังศัตรูข้าวโพดหลั...

จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ครั้งที่ 1 ปี 2662

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ชี้แนะแนวทางการพัฒนาและเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรการปราดเปรื่อง (Smart far...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ใน...

ร่วมปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนรายงานตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 8:00 น. ณ สถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา หอประชุมอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการรว...

ร่วมเปิดงานวันสาธิตและจัดทำแปลงสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมการจัดงานวันสาธิตและการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสานพลัง...

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตำบลป

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน วันที่...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการว...