ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยสารวัตร ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการร่วมประชุ...

จัดเวทีวิเคราะห์หาความต้องการในการฝึกอบรมสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสด

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ และนายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ จัดเวทีวิเคราะห์...

จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(หลัก)

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์เอระน้อย นายชุมพลบุญวิเศษ และนายสุนันทาโรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ...

เกษตรอำเภอบ้านฝางเปิดการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ประชาสัมพันธ์ พร้อมชี้แนะแนวทางการพัฒนาเกษตรกรและเปิดการอบรมจัดกระบวนการเรี...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมร่วมเปิดจุดตรวจหลัก...

เกษตรอำเภอบ้านฝางพบชาวสวนยางพาราทึ่สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อำเภอ

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ให้กำลังใจ พร้อมให้คำชี้แนะแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราทึ่สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างคว...

เกษตรจังหวัดขอนแก่นทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์การระบาด การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้และโ

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช หลักสูตรการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโพ...

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตำบลโ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่...

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่2 / 2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่2 / 2561 ณ ห้องประชุมบุญทันตา ชั้...

เกษตรอำเภอบ้านฝางเปิดการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมพัฒนาเกษ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ชี้แนะแนวทางพร้อมเปิดการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษ...