ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษ...

ตรวจรับปัจจัยการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ตรวจรับปัจจัยการผลิต ในการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเรษฐกิจพอเพียง...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการวางแผนกา...

พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับมอบหมายจากนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง .ให้เป็น...

เกษตรบ้านฝางออกให้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.สัญจร)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรออกให้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ท...

เกษตรบ้านฝางออกให้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.สัญจร)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรออกให้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ท...

อบรมการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร (นาแปลงใหญ่ ) ครั้งที่ 2

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก นวส.ชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายสุนันทาโรจนชาลี นวส.ชำนาญการ เข้ารับการอบ...

จัดการอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างมูลค่าจากไร่นา สูสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จัดการอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างมูลค่าจากไร่นา สูสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณ ศพก.อำเภอบ้านฝาง มีนายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก รั...

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าว

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรบ้านฝางจัดกระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าว(งบเบิกแทนกรมการข้าว) ณ แปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์ชุมชน อำเภอบ้านฝาง ...

เกษตรบ้านฝางออกให้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.สัญจร)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรออกให้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (...