ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการเกษตรผ่านสื่อวิทยุสาธารณะอำเภอบ้านฝาง FM 95.50MHZ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการเกษตรผ่านสื่อวิทยุสาธารณะอำเภอบ้านฝาง FM 95.50MHZ ในเรื่องการ...

ชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมหาความต้องการกลุ่มแปลงใหญ่

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายชุมพล บุญวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้า...

ร่วมการประชุมโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ร่วมการประชุมโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำ...

ร่วมประชุมโครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการ...

รับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบที่ 1 สายที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง รับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบที่ 1 สายที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก...

Field day อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่าย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด...

ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานจากสถานการณ์โควิด 19กระทบการตลาด

วันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางโดยนายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในโครงการมูลนิธ...

ติดตามความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือFIELD DAY อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ติดตามความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูก...

ชี้แจงการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการ ชี้แจงข้อร้องเรียนเกษตรกรกรณีไม่ได้รับเงินช...

ประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านฝาง เดือนมีนาคม

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาวพัชรินทร์ ทุมแก้ว นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง พร้อมชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้...