ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง


นายประยูรภัทร์  ศรีศักดิ์นอก
เกษตรอำเภอบ้านฝาง
 

 

นายภูมิศักดิ์  เจริญทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นายสุนันทา โรจนชาลี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นายชุมพล บุญวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นายมนวัฒน์   บุณยพรหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นางดวงจินตน์ เอระน้อย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นางสาวพัชรินทร์ ทุมแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 

นางธัญญรัตน์ ทีสุกะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นางสาวพรรณทิพา  ทองคำเปลว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 

นางสาวสมพร ผาบสิมมา
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 

 

 

16 กรกฎาคม 62 15:39:04