ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 


นายพรศิลป์  พันธวงศ์
เกษตรอำเภอบ้านฝาง
โทร. 0815490586

 

นายประไพ คำสงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 0813693341

นางสาวกอบกุล อนันตกูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 0899405304

นายชุมพล บุญวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร .0981393949

นายบุญสี หล้าพิมพ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 0804193178

นางดวงจินตน์ เอระน้อย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 0626898682

นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. 0942764503

นางธัญญรัตน์ ทีสุกะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0804595442

นางสาวพรรณทิพา  ทองคำเปลว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร. 0830046587

นางสาวสมพร ผาบสิมมา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0885147793

 

 

 

26 พฤศจิกายน 58 15:57:20