ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 


นายพรศิลป์  พันธวงศ์
เกษตรอำเภอบ้านฝาง
 

 

นายประไพ คำสงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นายสุนันทา โรจนชาลี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นายชุมพล บุญวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นายมนวัฒน์   บุณยพรหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นางดวงจินตน์ เอระน้อย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นางธัญญรัตน์ ทีสุกะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นางสาวพรรณทิพา  ทองคำเปลว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 

นางสาวสมพร ผาบสิมมา
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 

 

 

22 พฤษภาคม 61 22:26:33