ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง


นายประยูรภัทร์  ศรีศักดิ์นอก
เกษตรอำเภอบ้านฝาง
 

 

นายชุมพล  บุญวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นางดวงจินตน์  เอระน้อย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นางสาวนภาพร ทองศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 

นายมนวัฒน์   บุณยพรหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 

นางสาวธัญลักษณ์  ธีระพรกิตติกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 

นางสาวพัชรินทร์ ทุมแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 

นางธัญญรัตน์ ทีสุกะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นางสาวพรรณทิพา  ทองคำเปลว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 

นางสาวสมพร ผาบสิมมา
เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายสมศักดิ์  แสงจันทร์

พนักงานทั่วไป

 

 

26 พฤศจิกายน 63 16:16:22