ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประวัติอำเภอ

คำขวัญอำเภอบ้านฝาง


ถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ฝาง บึงสวางแหล่งพักผ่อน ออนซอนหินช้างสี

ของดีข้าวโพดหวาน สืบสานวัฒนธรรม ผู้นำประชาคุ้ม

 

 

ประวัติความเป็นมา


ประวัติอำเภอบ้านฝาง

             อำเภอบ้านฝาง มีประวัติความเป็นมายาวนาน คู่กับการจัดตั้งเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่มีการย้ายเมืองขอนแก่นมาตั้งอยู่ที่บ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ต่อมาเกิดภาวะแห้งแล้ง ราษฎรส่วนหนึ่งโดยการนำของหลวงราชรินทร์จึงได้พากันมาทางทิศตะวันตกจนกระทั่งถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งชื่อหนองแสง ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งคลาดเทศบาลตำบลบ้านฝาง ซึ่งในขณะนี้มีสภาพเป็นแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ชัยภูมิเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีดงไม้ฝาง ซึ่งมีต้นฝางขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงพากันเรียกขานนามชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้านฝาง” ตามนิมิตของที่ตั้งชุมชน

 

             เดิมบ้านฝาง มีฐานะเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลหนองบัว ต่อมาชุมชนเจริญขึ้นและได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2518 ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบ้านฝาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2522 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 29 ปี

 

ข้อมูลการปกครอง

 1. ตำบล 7 แห่ง

 2. หมู่บ้าน 75 แห่ง

 3. เทศบาล 6 แห่ง

 4. อบต. 2 แห่ง

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 • อาชีพหลัก
  ได้แก่ ทำการเกษตร (ปลูกข้าว) ปลูกข้าวโพด

 • จำนวนธนาคาร 
  มี 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. โทร. 043377553

 • ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด-ข้าวเหนียวฝักสด

 • ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ
  ได้แก่ ลำห้วยใหญ่

 

23 มิถุนายน 60 14:49:24