ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

    

ชื่อ   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านดอนหัน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ตั้ง  บ้านดอนหัน  หมู่ 11  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น 

พิกัด  X 245677 Y  1820337

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นายสมภาร   บุราณ   อายุ 51 ปี                

ที่อยู่  49/1  หมู่ 11 บ้านดอนหัน  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์     0966459758

สถานการณ์ของพื้นที่  การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอละ 1

จุด หวังให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีด้านทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพาตนเองได้

                         ในอำเภอบ้านฝาง ได้ดำเนินการในหมู่ที่ 6,11 บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง ซึ่งมีกิจกรรมปลูกผัก มะนาว ชะอม ข้าวโพดฝักสด เพื่อให้มีการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

แนวทางพัฒนา   -      เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
                                -      เป็นจุดดูงานด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
                           -      เป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร
                           -      เกษตรกรต้นแบบ มีแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้       -   ชุมชนทุกตำบลในอำเภอบ้านฝาง ยอมรับเป็นแหล่งเรียนรู้
                                   -   เกษตรกรในกลุ่มมีความเข้มแข็ง และมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

หลักสูตรเรียนรู้                    -  การปรับปรุงบำรุงดิน
                                        -  การปลูกผักปลอดสารพิษ

ฐานเรียนรู้                            -  การปรับปรุงบำรุงดิน

                                         -  การปลูกผักปลอดสารพิษ

                                         -  การจัดทำบัญชีครัวเรือน

                                         -  การพัฒนาการตลาด

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร            นายสุนันทา  โรจนชาลี

เบอร์โทรศัพท์                                      0897173295

 

5 มกราคม 61 15:36:29