popup

ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                             

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30น. สนง.เกษตรอำเภอบ้านฝางได้รับเกียรติจาก ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นอภ.บ้านฝาง เป

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30น. สนง.เกษตรอำเภอบ้านฝางได้รับเกียรติจาก ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นอภ.บ้านฝาง เป...

4 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30น.สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมทา

4 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30น.สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมทา...

21 มิถุนายน.2559เวลา09.30น.ว่าที่ร.ต.สุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส อ.บ้านฝางได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอบ้านฝ

21 มิถุนายน.2559เวลา09.30น.ว่าที่ร.ต.สุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส อ.บ้านฝางได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอบ้านฝ...

17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกหน่วยบริการ ตามหน่

17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกหน่วยบริการ ตามหน่...

more...

more...

more...