ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมสัมมนาเช...

เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายสุนันทา โรจนชาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้า...

ประชุมผู้นำท้องที่ เตรียมการจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 10 มีนาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง ประช...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 10 มีนาคม 2562 นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ พร้อมนางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส. ปฏิบัติก...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง