ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลป่่ามะนาว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการ เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังโพน มี...

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ตำบลป่่ามะนาว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางนภาพร ทองศรี นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ พร้อมให้คำแนะนำ เกษ...

ตรวจพื้นที่ภัยแล้งตำบลหนองบัว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ประสบภัยแล้ง...

ตรวจสอบสิทธิ์ชาวสวนยางโครงการประกันรายได้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสร...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง
งาน Field day 2562  
งาน Field day 62 บ้านฝาง