ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินรับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษต...

ต้อนรับการนิเทศงานจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ...

ร่วมบูรณาการจัดเวทีประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านฝาง จำกัด โดยนายพรศ...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง