ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                               

 

ข่าวสารและกิจกรรม

เตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 26 มกราคม 2563 นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว และนางสาวพัชรินทร์ ทุมแก้ว นวส.ปฏิบัติการ จัดเตรียม...

จัดเตรียมความพร้อมงานfield day อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 25 มกราคม 2563 นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว และนางสาวพัชรินทร์ ทุมแก้ว นวส.ปฏิบัติการ จัดเตรียม...

อบรมสัมนาการพัฒนางานสถาบันเกษตรกร

วันที่ 22 - 25 มกราคม 2563 นางนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการ รับการอบรมสัมนาการพัฒนางานสถาบันเกษตรกร กล...

ร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำบลหนองบัว

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีบุญ...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง
งาน Field day 2562
งาน Field day 62 บ้านฝาง โครงการสร้างรายได้ ปี 61