ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                

 

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตาม...

ตรวจรับปัจจัยการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ตรวจรับปัจจัยการผลิต ในการฝึกอบรมเกษตรกรโครง...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง...

พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับมอบหม...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

 

ดูเพิ่มเติม...

https://www.youtube.com/watch?v=m_E2_D5IJbo

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

ศพก. อำเภอบ้านฝาง งานField day 61 บ้านฝาง องค์ความรู้ ศพก.บ้านฝาง