ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน(DM) ตามระ...

บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ตำบลบ้านเหล่า

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับเชิญเป็นวิท...

จัดอบรมเกษตรกรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูมันสำปะหลัง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางโดยนายประไพ คำสงค์ และนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส....

บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้...

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

การเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง